Algemene voorwaarden Getaways Bcause

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

    1. a. “Algemene voorwaarden”: de bepalingen uit onderhavig document, al dan niet gewijzigd van tijd tot tijd.
    1. b. “Bcause”: Bcause, gevestigd in Almelo.
    1. c. “Opdracht”: de overeenkomst tussen Bcause en Opdrachtgever, waarbij Bcause ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten.
    1. d. “Opdrachtgever”: degene die aan Bcause de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
    1. e. “Partij(en)”: Opdrachtgever en Bcause, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Opdracht en alle andere rechtsverhoudingen tussen Bcause en Opdrachtgever.

2.2 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene

voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene voorwaarden.

2.3 Mochten deze Algemene voorwaarden strijdig zijn met de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken tussen Partijen, dan prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afspraken boven deze Algemene voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van (een verwijzing naar) Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Bcause uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding / bevestiging per e-mail van de aanbieding van Bcause voor de desbetreffende Getaway nadat de beschikbaarheid is bevestigd door Bcause.

3.2 Door het indienen van een aanvraag voor een Getaway bevestigt de opdrachtgever de inhoud van de Getaway volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen.

 

Artikel 4. Wijzigen van de overeenkomst

4.1 Indien Partijen na de totstandkoming van de Opdracht wijzigingen in de Opdracht willen doorvoeren, dienen deze wijzigingen per e-mail bevestigd te worden. Deze mailwisseling maakt vervolgens deel uit van de overeenkomst.

4.1 In de Opdracht gaat Bcause uit van een aantal gasten. Bcause is in geval van wijziging van de Opdracht, waaronder wijziging van het aantal gasten, gerechtigd de meer- en minderkosten als gevolg daarvan ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever te brengen.

 

Artikel 5. Kosten

5.1 Als de opdrachtgever na inschrijving de opdracht annuleert, is de opdrachtgever het volledige bedrag van de geboekte Getaway verschuldigd, tenzij anders in onderling overleg overeengekomen.

 

Artikel 6. Betaling
6.1 Na goedkeuring van de offerte zal Bcause een factuur sturen. Deze factuur zal per direct en voor aanvang van uw Getaway overgemaakt worden op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. uw factuurnummer. Uw opdracht is definitief na goedkeuring van de offerte en/of ontvangst van het te betalen bedrag.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Door akkoord te gaan met de aanbieding en het voldoen van de betaling vrijwaart de opdrachtgever de volledige organisatie van de desbetreffende Getaway voor alle tijdens de Getaway opgetreden schade aan de gasten, de auto en/of derden.

 

Artikel 8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Getaway. Er is sprake van overmacht als de organisatie van de Getaway inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën en nationale rouwdag. Ook kan geen van de Partijen aanspraak maken op het vergoeden van schade als gevolg van overmacht.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een Getaway van Bcause, in verband met een Opdracht buiten Bcause om, zelf uit te voeren dan wel door een derde uit te laten voeren.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een Getaway voor eigen gewin aan derden door te geven.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
10.1 Op deze Algemene voorwaarden en op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht alsmede geschillen omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.